استیل دی (استنلس استیل-استیل و فولاد نسوز)

فروش انواع استیل- فولاد آلیاژی – فولاد ضد سایش – فولاد ضد اسید – مقاطع فولادی

استیل دی (استنلس استیل-استیل و فولاد نسوز)

فولاد کربنی

فولاد کربنی

فولاد کربنی – فولاد آلیاژی

کربن ارزان ترین و در عین حال مؤثر ترین عامل آلیاژی در فولاد است. تقسیم بندی انواع فولادهای کربنی به شرح ذیل می باشد.:

-فولاد با کربن کم، بین 0/04 تا 0/15 درصد کربن دارد. و بیشتر هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد. که هزینه کم، سطح نسبتاً خوب،. دوام و سختی مطلوب، قابلیت جوش پذیری. مورد نظر و سهولت در کار کردن با آن مورد نظر باشد.

-فولاد با کربن متوسط بین 0/15 تا 0/45 درصد کربن دارد. و به راحتی در کارهای ساختمانی، ساختن پل ها،. بدنه کامیون، وسایل راه آهن و … مورد استفاده قرار می گیرد.

صنعت فولاد

-فولاد با کربن زیاد بین 0/45 تا 1/2 درصد کربن دارد و برای ساختن انواع فنر،. ریل فولادی و انواع چرخ فولادی، ماشین آلات برش و مته های حفاری استفاده می شود. فولادهای دارای حدود 2 درصد کربن همراه با عناصر آلیاژی به فولادهای سخت ابزاری اطلاق می گردند.

فولاد آلیاژی

هنگامی که مواد آلیاژی گوناگون استفاده شود انواع بی شماری از ترکیبات فولاد، قابل حصول است. مواد آلیاژی می توانند به تنهایی و یا به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرند. مهمترین فلزات آلیاژی نیکل، کروم، منگنز، وانادیوم و مولیبدن می باشند. با افزودن مواد آلیاژی فولادهایی با خواص متفاومت بدست می آیند.

فولاد آلیاژی به دو دسته فولاد با آلیاژ کم و فولاد با آلیاژ زیاد تقسیم می شود. فولاد با آلیاژ کم دارای 1 تا 5 درصد از مواد آلیاژی معمولی نظیر نیکل، کروم،. مولیبدن، منگنز، تنگستن، تیتانیوم، نیوبیوم و … می باشد. این نوع فولاد در ساخت لوازم مخصوص فرود هواپیما،. انواع شفت، ابزار دستی، چرخ دنده و بالاخره فولاد تأسیساتتی با استحکام زیاد، به کار می رود. فولاد با آلیاژ زیاد، جمعاً دارای بیش از 5 درصد از مواد آلیاژی است. این ماده آلیاژی به طور معمول کروم، نیکل، منگنز، مولیبدن و یا تنگستن می باشد.

فولاد ساختمانی

فولاد مخزنی – ورق مخزن سازی – ورق مخزنی – روش ساخت مخازن تحت فشار

فولاد مخزنی-ورق مخزنی-اصول ساخت مخازن تحت فشار-روش ساخت مخازن تحت فشار-مخزن تحت فشار استاندارد ASTM SEC VIII به مخازنی گفته می شود. که فشار طراحی داخل آن بیش از 15psi (و کمتر از 3000psi) باشد. این مخازن فلزی معمولاً استوانه ای یا کروی. برای نگهداری و یا انجام فرآیندهای شیمیایی مایعات و یا گازها می باشند. که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری های مختلف فشار. (فشار داخل، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارا می باشند.ساخت مخازن تحت فشار به روش فورجینگ قابل اجرا برای مخازنی خواهد بود. که در آنها جوش های طولی وجود ندارد. همچنین این روش قابل اجرا در فولادهای کم کربن، فولادهای کم آلیاژ است.بسیاری از منابع تحت فشار از آهن تشکیل شده اند که ورق های آهنی به صورت رول در آمده. و به عدسی ها و به همدیگر جوش داده می شوند. اما این جوش ممکن است بر بسیاری از خواص آهن رول شده تأثیر منفی بگذارد. مگر این که توجه هایی قبل از جوشکاری صورت بگیرد.

Read More
فولاد ساختمانی

اثر فرآیند مارتمپرینگ پله ای وناهمسانگردی برمیزان تابیدگی و اعوجاج فولاد ابزار

اثر فرآیند مار تمپرینگ پله ای و ناهمسانگردی بر میزان تابیدگی و اعوجاج فولاد ابزار گرم کار نورد سرد شده .در این تحقیق نقش ناهمسانگردی ساختاری ناشی از نورد سرد بر میزان تابیدگی و اعوجاج یک فولاد ابزار گرم کار. مورد استفاده در قالب سازی قبل و بعد از عملیات حرارتی سخت کاری مورد مطالعه واقع شد. برای عملیات سخت کاری از فرآیند مارتمپرینگ پله ای استفاده شد. میزان تاپیدگی در سه وضعیت شامل پس از ماشین کاری. پس از تنش گیری و پس از مارتمپرینگ از طریق فاکتور تختی مورد سنجش واقع شد. به منظور بررسی تأثیر ناهمسانگردی بر میزان اعوجاج فولاد، نسبت به جهت نورد نمونه هایی در سه وضعیت هندسی تهیه شدند. از آنجا که تابیدگی و اعوجاج در حین عملیات حرارتی همیشه به عنوان یک مشکل جدی وجود داشته است. لذا نیاز است با شناخت و بررسی عوامل مرتبط با این مشکل بتوان به ارائه راهکارهایی مناسب برای به حداقل رسانیدن تابیدگی. در حین عملیات حرارتی قطعات دست یافت. شیب حرارتی ایجاد شده در قطعات در حین عملیات حرارتی به واسطه انتقال حرارت متفاوت در نقاط مختلف قطعه از اصلی ترین دلایل اعوجاج قطعات فولادی محسوب می شود [1-3]. از این رو، استفاده از سیکل های حرارتی که این شیب را به حداقل برساند. می تواند راهکاری مفید در جهت کاهش و حذف این مشکل باشد. انجام فرآیند مارتمپرینگ فولاد در صورت امکان یکی از روش های عملیات در راستای این امر می تواند باشد [4].ترکیب شیمیایی فولاد در کیفیت ساختاری آن که تحت تأثیر روش تولید آن می باشد قابلیت انتقال حرارت و در نتیجه میزان تابیدگی در حین عملیات حرارتی آن مؤثر است [5-7]. فولادهای ریختگی به علت وجود مشکلات ریخته گری در ساختارشان در مقایسه با فولادهای نورد شده از استعداد بیشتری برای بروز تابیدگی در حین عملیات حرارتی برخوردارند [8-9]. از این رو، در کارکردهایی که برای رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب نیاز به عملیات حرارتی سخت کاری است و نیز با رویکرد کاهش اعوجاج و تابیدگی در قطعات صنعتی از فولادهای نورد شده استفاده می گردد [10].

Read More
فولاد ساختمانی

بررسی نورد پوسته ای بر خواص شکل پذیری ورق های ساده کربنی-فولاد کربنی

بررسی نورد پوسته ای بر خواص شکل پذیری ورق های فولاد ساده کربنی-فولاد کربنی.در این پژوهش به بررسی تأثیر شرایط نورد پوسته ای بر میانگین ضریب کارسختی (N-). و نسبت ناهمسانگردی قائم (r-)که منجر به کشش عمیق پذیری محصولات مورد استفاده در صنایع اتومبیل سازی می گردد، مورد بررسی قرار گرفت. این دو پارامتر از شاخص های ارزیابی شکل پذیری می باشند. بر همین اساس سه سری نمونه فولاد ساده کربنی متفاوت، انتخاب شد. سری اول نمونه های قبل و بعد از نورد پوسته ای می باشند. سری دوم نمونه هایی هستند که با درصد متفاوت نورد آزمایشگاهی مهیا گردیدند. و سری سوم نمونه هایی با شرایط یکسان تولیدی و با مقدار متفاوت درصد کشیدگی نورد پوسته ای می باشند. سپس تأثیر شرایط متفاوت تولیدی هر یک از این سه سری بر خواص شکل پذیری نمونه ها بررسی گردید. نتایج نشان داد نورد سرد زیر 4/8% و درصد کشیدگی در نورد پوسته ای بر r- بی تأثیر می باشد. با افزایش کارسرد، درصد کشیدگی در نورد پوسته ای به شدت کاهش می یابد. میزان این کاهش مستقل از درصد کشیدگی در نورد پوسته ای و به ریزساختار و شرایط قبل از نورد پوسته ای بر می گردد.تنش-کرنش نمونه ها انجام می گیرد. که توسط آن دو پارامتر مهم ضریب کارسختی و ناهمسانگردی قائم که به ترتیب نشان دهنده مقاومت ماده به گلویی شدن. و مقاومت به نازک شدن می باشند، قابل محاسبه است. از این دو پارامتر برای میزان اتساع پذیری و کشش عمیق پذیری استفاده می شود. برای دستیابی به شکل پذیری مناسب باید این دو پارامتر دارای مقادیر بالایی باشند. بر خلاف استحکام تسلیم که پایین بودن آن حاکی از خواص مناسب برای شکل پذیری است.

Read More
فولاد ساختمانی

تأثیر کربن و کروم بر روی بافت های تغییر شکل و آنیل فولادهای کربنی گرم نوردیده

تأثیر کربن و کروم بر روی بافت های تغییر شکل و آنیل فولادهای کربنی گرم نوردیده.امروزه فرایند نورد گرم یا نورد فریتی، که در آن فولادها در ناحیه فریت (600 الی 850 درجه سانتی گراد) نورد می شوند. به خصوص برای فولادهای عاری از عناصر بیش نشین (IF) مورد استفاده قرار می گیرد [1 تا3]. این فرایند دارای مزیت هایی است که سازندگان فولاد می توانند با بهره گیری از آن هزینه های تولید را از پیشگرم تا نورد و اسید شویی کاهش دهند [1و4]. برای تولید محصولاتی با خاصیت شکل پذیری مناسب، یعنی مقدار -r بالا و ناهمسانگردی صفحه ای پایین (Δr)، بافت های تشکیل شده در طی آنیل باید دارای مؤلفه های قوی {111} باشد [٥]. چنین بافتی معمولاً وقتی تشکیل می شود که فولادهای IF گرمی که نورد شدند متبلور می شوند. اما وقتی که یک فولاد کم کربن گرم نوردیده آنیل می شود. بافت {111} ضعیفی تشکیل می گردد. تحقیقات می دهد که برای توسعه بافت {111} قوی، باندهای برشی باید در طی نورد تشکیل شوند. چون حضور این باندها جوانه زنی دانه ها را در این جهت تشدید کند. تشکیل باندهای برشی ناشی از سیلان موضعی درون یک دانه در سرعت های بیش از کل ماده صورت می گیرد. بنابراین شدیداً به ضریب حساسیت به نرخ کرنش ماده بستگی دارد. فولادهای IF ضریب حساسیت مثبت کوچکی را در دماهای نورد گرم از خود نشان می دهند. بنابراین باندهای برشی برای شدیت متوسط در طی تغییر شکل تشکیل می شوند. اما فولادهای کم کربن که حاوی اتم های کربن محلول هستند باعث پدیده پیر کرنش دینامیکی (DSA) در دماهای مشابه می شوند.

Read More
فولاد ساختمانی

خواص مکانیکی فولاد CK60-میلگرد CK60-تسمه CK60-فولاد CK60-فولاد کربنی

خواص مکانیکی فولاد ck60-میلگرد ck60-تسمه ck60-فولاد کربنی -فروش فولاد.آنالیز فاکتور کوینچ به منظور کمی کردن تغییرات خواص ناشی از سرعت های سرد شدن مختلف استفاده می شود. و به عنوان یک ابزار مناسب در پیش بینی خواص قطعات که کوینچ شدند محسوب می شود. در این روش، کینتیک رسوب گذاری به وسیله نمودار زمان-دما-خاصیت (TTP) توصیف می شود. و با ترکیب این منحنی با منحنی سرد شدن، می توان خاصیت مورد نظر را پیش بینی نمود. این روش در پیش بینی خواصی همچون استحکام تسلیم، سختی، چقرمگی و رفتار خوردگی آلیاژهای آلومینیوم. و همچنین در پیش بینی سختی بعضی از فولادهای که کوینچ شدند، استفاده می شود.عملیات کوینچ فلزات و آلیاژها، فرایندی است که در آن، آلیاژ از دماهای بالا به سرعت تا دمای محیط سرد می شود. این عملیات باعث افزایش خواصی مانند استحکام و سختی و کاهش انعطاف پذیری می گردد. این عمل در آلیاژهای غیرآهنی هم چون آلیاژهای آلومینیوم، با عملیات پیرسازی همراه است. از جمله روش های پیش بینی خواصی مانند استحکام یا سختی بعد از پیرسازی آلیاژهای آلومینیوم،آنالیز فاکتور کوینچ می باشد. این روش در ابتدا Evancho و Staley در اوایل دهه 1970 به منظور پیش بینی اثر مسیر کوینچ بر رفتار خوردگی. و استحکام تسلیم آلیاژهای آلومینیوم مورد استفاده قرار گرفت. این آنالیز به منظور کمی کردن تغییرات خواص ناشی از سرعت های سرد شدگی مختلف به کار گیری می شود.

Read More
فولاد ساختمانی

فولاد دمشقی-روش تولید-کاربرد و ترکیب شیمیایی-فروش ورق فولادی

فولاد دمشقی- روش تولید- کاربرد و ترکیب شیمیایی-فروش انواع فولاد آلیاژی.فولاد دمشقی یا همان فولاد دمشق نوعی فولاد معروف پیش از دوران صنعتی است. که به وسیله نوعی الگوی موج دار تیره و روشن قابل تشخیص است. این فولاد یکی از بزرگ ترین عجایب جهان باستان است. این نوع فولادی است که به دلیل مقاومت، استحکام و دوام خود بیش از 1500 سال پیش اختراع گردید. فراموش شد و سپس دوباره کشف گردید. این فولاد علاوه بر زیبایی ظاهری دارای استحکام، انعطاف پذیری بالا، مقاومت به ضربه و دارای قابلیت تیز بودن می باشد. تکنیک آهنگری لازم برای ایجاد و کار فولاد دَمشقی قابل توجه است. این کار با ساندویچ کردن تا شش نوع مختلف فولاد، گرم کردن آن ها و کار کردن آنها با هم بر روی یک سندان. تاشو آنها را بارها و بارها برای ایجاد یک ورق فلزی واحد. شامل یک لایه طبقه بندی است که از فلزات مختلف تولید می گردد.این فولاد بعلت استحکام بالا و قابلیت ریخت گری مناسب آن، برای ساخت چاقو و تیغه های تیز مستحکم بسیار مناسب است. علاوه بر این ظاهر منحصر به فرد آن بر زیبایی ظاهری چاقو می افزاید. در تولید بدنه سلاح های گرم هم از این فولاد مقاومت استفاده می شود. همچنین در ساخت زیورآلات منحصر به فرد از پترن خاص فولاد دمشقی استفاده می شود. اما به طور کل میتوان گفت که بهترین متریال ساخت چاقو، فولاد دمشقی است. چراکه مقاومت، خاصیت ریخته گری و قابلیت تیز شدن بسیار مناسبی دارد.

Read More
فولاد ساختمانی

فولاد Ck70 سخت کاری شده-میلگرد فولادی-میلگرد ck-فروش انواع فولاد آلیاژی

فولاد Ck70 سخت کاری شده-میلگرد فولادی-میلگرد ck-فروش انواع فولاد آلیاژی.فولاد ck70 سخت کاری شده-مقایسه ریز ساختار، سختی و مقاومت به سایش. چهار نوع آلیاژ جوش روکش سخت با فولاد Ck70 سخت کاری شده به منظور جایگزینی تیغه های برشی فولادهای پر کربن مورد استفاده برای تهیه تیغه های برش، قیمت نسبتاً بالایی داشته. و عملیات حرارتی سخت کاری سطحی بر روی آنها به امکانات خاص و نسبتاً گران قیمت نیاز دارد. که شرایط کنترلی ویژه ای را می طلبند. امروزه روش های دیگری نیز برای سخت کاری سطحی مواد استفاده می شوند. جوشکاری، پاشش حرارتی، رسوب دهی الکتریکی و رسوب دهی بخار، اصلی ترین روش های مورد استفاده جهت عملیات سطحی هستند. جوشکاری، بیشترین استحکام پیوند بین رسوب و زیرلایه را فراهم می کند. در انتخاب نوع رسوب جوش جهت روکش سخت می بایست تأثیر عناصر آلیاژی مختلف از جمله Cr،MO،V،W. که در میزان سختی و مقاومت به سایش و نیز سختی ثانویه مؤثرند مورد بررسی قرار گیرند. مشخص گردید که عنصر کروم باعث افزایش مقاومت به سایش در دمای بالا و نیز افزایش سختی پذیری می شود. مقدار کروم جهت کسب سختی ثانویه مناسب، 4 الی 12 درصد است. لذا در ترکیب الکترودهای مختلف تولیدی، مقدار کروم در این محدوده انتخاب می شود. ضمناً عنصر کروم به اکسایش در دمای بالا مقاوم است. و به قابلیت سختی پذیری آلیاژ کمک می کند. وانادیم از افزایش اندازه دانه ها جلوگیری کرده و ضمن افزایش سختی، مقاومت به ضربه را بهبود می دهد. استفاده از وانادیم علاوه بر خاصیت برش، خاصیت مقاوم به سایش را در لبه های تیغه ها بهبود می بخشد. ضمناً وانادیم با رسوب کاربید وانادیم روی مرزدانه ها از افزایش اندازه دانه ها جلوگیری می کند. لذا از این عنصر هم به مقدار 0/5 درصد در فلز رسوب استفاده می شود. مولیبدن باعث افزایش سختی ثانویه و مقاومت به حرارت می شود. و حضور تنگستن نیز خاصیت سختی و افزایش قابلیت برشکاری (در لبه تیغه ها) را به دنبال دارد. همچنین اثر عنصر مولیبدن در ایجاد سختی ثانویه بیشتر از عنصر تنگستن است. به نحوی که در مقادیر بیش از 1 درصد باعث افزایش قابل ملاحظه سختی می شود. ولی همین مسئله در مورد عنصر تنگستن در مقادیر بیش از 2 درصد صادق است. لذا عنصر مولیبدن کمتر از 1 درصد (حدود 0/5 درصد) و مقدار تنگستن کمتر از 2 (حدود 1/3 درصد) انتخاب می شود.

Read More
فولاد ساختمانی

فولاد 2606-فولاد ابزار گرم کار-فولاد H12-فروش میلگرد فولادی-فروش تسمه فولادی

فولاد 2606-فولاد H12-فولاد ابزار گرم کار-فروش میلگرد فولادی-فروش تسمه فولادی.فولاد 1.2606 (H12) از فولادهای ابزار گرم کار با میزان 5% کروم می باشد. این فولاد را میتوان فولاد همه کاره بر شمرد. که مشخصه بارز آن تافنس ضربه ای فوق العاده آن است. محتوای وانادیم آن از فولاد H13 یعنی همان فولاد 1.2344 که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، کم تر است. فولاد 2606 مقاومت بسیار خوبی را به انواع ترک های ناشی از خستگی حرارتی (ترک های حرارتی) داراست. در هنگام سرویس دهی که قطعات در آب خنک می شوند. مقاومتی عالی در برابر شوک های حرارتی و ایجاد ترک های زمخت، بروز می دهد.فولاد گرمکار همانطور که از نامش پیداست قادر به تحمل سایش و فشار در دمای بالا هستند. این خانواده فولادها به دو دسته تقسیم می شوند. که عنصر اصلی گروه اول مولیبدن و عنصر اصلی گروه دوم تنگستن است. اما کروم، مولیبدن و وانادیوم را می توان از اصلی ترین عناصر موجود در فولاد گرمکار دانست. فولادهای گرمکار مقاومت به سایش بالایی دارند. و زمانی که در دمای بالایی قرار گیرند. هیچگونه نرمی و تغییر شکلی نخواهند داشت. بطور کلی فولادهای ابزار گرم کار، فولادهایی اند که اساساً قادر به مقاومت در برابر سایش تا 540 درجه سانتیگراد. و گرما که در واحدهای تولیدی غالب بوده و فرآیندهایی مانند شکل دهی. برش و پانچ کردن فلزات در دماهای بالا از 480 تا 760 درجه سانتیگراد (1900 تا 1400 درجه فارنهایت) را انجام می دهند.

Read More
فولاد ساختمانی

فولاد ابزار W360- فروش فولاد ابزار-فروش میلگرد فولادی-فروش تسمه فولادی

فولاد ابزار W360- فروش فولاد ابزار-فروش میلگرد فولادی-فروش تسمه فولادی-بررسی رفتار تغییر شکل گرم فولاد ابزار W360 با استفاده از آزمایش فشار گرم .فولاد ابزار گرم کار W360 با توجه به نیاز بازار به عنوان فولاد ابزار قالب ها و پانچ ها در آهنگری گرم و داغ. از طریق توسعه فولادهای گرم کار توسط شرکت بوهلر تولید شده است. فولادهایی نظیر فولاد گرم کار H10 و H13 که پیش از آن در آهنگری گرم استفاده می شدند. به سرعت دچار سایش یا تغییر شکل می شد و از دقت ابعادی خارج می شدند. فولاد W360 ضمن حفظ سختی در دماهای بالا، چقرمگی بالایی نیز دارد. که ترکیب این دو ویژگی، استفاده آن را در فولاد ابزار قالب ها در آهنگری گرم مناسب می سازد. این فولاد، با انجام عملیات حرارتی آستنیته در محدوده دمایی 1050 تا 1070 درجه سانتی گراد، به سختی حدود 58HRC می رسد. که در این حالت، چقرمگی آن معادل چقرمگی سایر فولادهای گرم کار با سختی حدود 45HRC است. یکی از مراحل تولید این فولاد انجام کارگرم است. دانش رفتار تغییر شکل ماده حین و پس از فرایند کارگرم اثر مهمی در کنترل خواص و شکل محصولات دارد. بنابراین در فرایندهای ترمودینامیکی، شناخت رفتار سیلان و همچنین رابطه بین ریزساختار و کارپذیری اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. حضور کربن و سایر عناصر آلیاژی در فولادهای ابزار، سبب تشکیل کاربیدهایی می شود. که در محدوده کارگرم حل نمی شوند. و از این رو شکل دهی آنها را با مشکل مواجه می کنند. عموماً فولادهای ابزار در رده مواد با انرژی نقص در چیده شدن (SEE) پایین قرار دارند. و بنابراین مکانیزم غالب در آنها حین کار گرم، تبلور مجدد است. بنابراین این فولاد جین کارگرم سریع تبلور مجدد می یابند. حین فرایند تغییر شکل گرم میزان کرنش، دما و نرخ کرنش بر ریزساختار اثر می گذارد.

Read More